Pamiętaj! Jakiekolwiek wynagrodzenie płacisz nam dopiero po sprawie zakończonej sukcesem! Nie pobieramy zaliczek ani opłat wstępnych!

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje zarówno szkody wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktową), a także szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy). Ponadto ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Szkoda może zatem polegać na spowodowaniu u osoby trzeciej (poszkodowanej) śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju na zdrowiu – szkoda na osobie bądź też na uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty należącej do osoby poszkodowanej składników majątku – szkoda na mieniu.

Poszkodowanemu, który na skutek zdarzenia poniósł szkodę na osobie przysługiwać będą następujące roszczenia, podobnie jak przy wypadku komunikacyjnym:
– zadośćuczynienia za krzywdę,
– zwrot kosztów leczenia,
– zwrot utraconych zarobków,
– rentę z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych w przyszłości,
– zwrot kosztów pogrzebu,
– odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego,
– zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego.

Natomiast jeżeli w wyniku wypadku powstała szkoda na mieniu wówczas poszkodowany lub inna osoba uprawniona może ubiegać się o zwrot kosztów:
– uszkodzonego mienia,
– wynajmu samochodu zastępczego w przypadku uszkodzenia samochodu,
– utraconych dochodów w wyniku utraty lub uszkodzenia mienia, będącego narzędziem pracy.

Jeśli nie znasz się na zagadnieniach prawniczych i nie wiesz jakie prawa Ci przysługują – zgłoś się do nas, a my zajmiemy się wszelkimi formalnościami i wywalczymy dla Ciebie najwyższe odszkodowanie!

rolnictwo
Potrzebujesz pomocy?
Zgłoś sprawę!

contact_box_phone 535 926 926

contact_box_mail formularz kontaktowy